Громадські та суспільно корисні роботи: чи працюють вони в Україні та як впливають на зміну поведінки кривдників - Jurfem

Громадські та суспільно корисні роботи: чи працюють вони в Україні та як впливають на зміну поведінки кривдників

Адміністративні правопорушення є найпоширенішим видом правопорушень. Суспільна шкода кожного окремого адміністративного правопорушення є незначною і тому вони більш поширені у суспільстві. За дане правопорушення передбачено різні адміністративні стягнення, у тому числі і  громадські та суспільно корисним роботи.

Накладення адміністративних стягнень – це кінцевий результат застосування заходів адміністративної відповідальності. У законодавстві існує вичерпний перелік адміністративних стягнень, який регламентується статтею 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Варто навести статистичні дані Державної судової адміністрації України щодо застосування адміністративних стягнень.

Накладено адміністративних стягнень:

роки

кількість

Основних

Попередження

2018

5 878

2019

13 492

Штраф

2018

347 033

2019

368 255

оплатне вилучення предмета

2018

3

2019

1

конфіскація предмета, грошей

2018

450

2019

645

позбавлення спеціального права

2018

1 866

2019

2 831

громадські роботи

2018

10 479

2019

6 590

суспільно корисні роботи

2018

3 555

2019

7 971

виправні роботи

2018

36

2019

32

адміністративний арешт

2018

5 629

2019

5 343

арешт з утриманням  на гауптвахті

2018

1 322

2019

1 346

інші види

2018

5

2019

0

Бачимо, що суспільно корисні роботи на 3 місці по застосуванню, а громадські роботи на 4. Отже, дані адміністративні стягнення є досить поширеними, зважаючи на економічне становище громадян, що впливає на здатність сплачувати штрафи.

Варто звернути увагу на такі стягнення як громадські та суспільно корисні роботи –та їх доцільність та ефективність в напрямку виконання завдань розгляду справ про адміністративні правопорушення. Доцільно вказати, що умови безробіття безпосередньо впливають на вид адміністративних стягнень.

За даними Державної  установи «Центр пробації»  протягом 2019-2020 рр. уповноваженими органами з питання пробації було отримано 23 010 постанов суду про накладення на правопорушників адміністративного стягнення у виді громадських та суспільно корисних робіт. Число осіб, які відбули стягнення у 2019-2020 рр., становить 16 082.

Громадські роботи

Громадські робити не є новими в українському законодавстві. Даний вид стягнення знайшов своє закріплення у КУпАП ще у вересні 2008 року.

Згідно із статтею 30-1 КУпАП громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Дані роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт допомагає досягти кілька цілей:

  1. Покарати правопорушника за протиправне діяння;
  2. Здійснити моральне виховання правопорушника шляхом залучення його до суспільно корисної праці;
  3. Запобігає вчиненню нових правопорушень
  4. Дає змогу вплинути на суспільство, а саме розуміння того, що за вчинення протиправного діяння можуть наставати негативні наслідки.

Отже,  громадські роботи мають на меті здійснювати виховний вплив на правопорушника,  формувати в особи повагу до громадських цінностей, прав і свобод іншої людини  та навички  правомірної поведінки. Основною метою даного стягнення  є формування в особи  високого рівня правосвідомості та позитивної правової культури.

Суспільно корисні роботи:

Внаслідок прийняття 7 грудня 2017 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» було внесено зміни до низки законодавчих актів, у тому числі до КУпАП.

Так, зокрема, ч. 1 ст. 24 КпАП було доповнено новим п. 6-1, який визначив такий новий вид стягнення як суспільно корисні роботи.

Також главу 3 КУпАП було доповнено статтею 31-1. Згідно з цією статтею,  суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день. Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним орган місцевого самоврядування.

Слід звернути увагу на теє  те, що за виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

.

Громадські роботи

Суспільно корисні роботи

Полягають у виконанні правопорушником у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт.

Полягають у виконанні правопорушником оплачуваних робіт.

Вид громадських та суспільно корисних робіт та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Призначаються на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Призначаються на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день.

Громадські та суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

   

Важливим є те, що КУпАП містить узагальнені положення щодо виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських та суспільно корисних робіт. Більш деталізовану інформацію щодо впровадження цих видів стягнення в життя визначений в Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 1.3 та п. 13.2 Порядку громадські та суспільно корисні роботи порушники виконують на об’єкті в межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання у вільний від роботи чи навчання час. Тобто, особи яким призначено адміністративні стягнення, відбувають їх на об’єктах за місцем проживання. Перелік таких об’єктів визначає відповідний орган місцевого самоврядування (ст. 31-1 КУпАП).

Контроль за виконанням громадських та суспільно корисних робіт уповноваженим органом з питань пробації здійснюється шляхом проведення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками стягнення, за результатами яких складається акт перевірки у двох примірниках, один з яких з залишається на підприємстві (в установі, організації), а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій cправi порушника (п. 3.21., п. 13.18. Порядку).

Крім того, контроль за виконанням правопорушника призначений їм робіт є одним із обов’язків власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування правопорушником громадських та суспільно корисних робіт, що закріплено ст. 321-3 та 325-3 КУпАП.

За даними Державної  установи «Центр пробації»  невиконання громадських та суспільно корисних робіт спричиняють такі обставини: ухилення порушника від відбування адміністративного стягнення, хвороба, відрядження або інша документально підтверджена обставина, що фактично позбавляє особу можливості виконати призначене судом стягнення. Також наявні випадки відмов власників підприємств, установ та організацій у прийнятті ociб на відпрацювання адміністративних стягнень через відсутність коштів для оплати праці правопорушників або робочих місць на таких підприємствах, що також перешкоджає своєчасному виконанню судових рішень.

Отже, адміністративні стягнення, такі як громадські та суспільно корисні роботи є досить поширеними. За  2019-2020 рр. 70% осіб, на яких був накладений даний вид адміністративного стягнення, відбули його. Як бачимо, громадські та суспільно корисні роботи виконуються не у повному обсязі. Окрім того, обов’язок забезпечити виконання даного виду адмінстративного стягнення покладається на органи місцевого самоврядування, що покладає на них додатковий тягар, зокрема фінансовий у випадку суспільно корисних робіт.

Чи є у інших країнах такий вид стягнення?

Громадські та суспільно корисні роботи як вид адміністративного стягнення мають довгу історію та досить поширені у зарубіжних країнах, наприклад у США – де такі стягнення взагалі не розглядається в альтернативі з іншими стягненнями, такими наприклад, як штраф. Громадські роботи сьогодні набули поширення у всьому світі. Практика їх застосування у Великій Британії, Швеції, Франції, Іспанії, США та багатьох інших країнах засвідчила велике профілактичне значення вищезазначеного заходу, його високу ефективність. У США покарання у вигляді обов’язкової суспільної корисної роботи призначається, наприклад, особам, що вчинили дорожні проступки. Характер робіт та їх тривалість встановлюється постановою суду. Так, наприклад, на водія, що вчинив дорожній проступок, покладається обов’язок працювати санітаром у травматологічному пункті, куди попадають люди, що постраждали в автоаваріях.

Отже, громадські та суспільно корисні роботи застосовуються і у зарубіжних країнах. Бачимо, позитивний досвід щодо їх застосування та ефективність їх виконання. Тому варто і надалі вдосконалювати застосування даних адміністративних стягнень.