Огляд рішень ЄСПЛ - Jurfem

Вашій увазі нова рубрика Аналітичного Центру ЮрФем – «Огляд рішень ЄСПЛ».

Щомісяця ми обиратимемо для аналізу одну із справ, яка розглядалась у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), щодо потенційних порушень Україною ст. 3, ст. 8 у поєднанні із статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) та Протоколу 12 до Конвенції у частині дотримання принципів гендерної рівності та недискримінації за ознакою статі.

У фокусі нашої уваги справи пов’язані із випадками як прямої, так і не прямої гендерної дискримінації.

  • Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню

  • Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і  основоположних свобод

Право на повагу до приватного і сімейного життя

  1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
  2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
  • Стаття 14 Конвенції про захист прав людини і  основоположних свобод

Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

  • Стаття 1 Протоколу N 12  до Конвенції про захист прав людини і  основоположних свобод

Загальна заборона дискримінації

  1. Здійснення будь-якого   передбаченого   законом   права забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою,  наприклад  за ознакою статі,  раси,  кольору шкіри, мови, релігії, політичних  чи інших  переконань,  національного  чи  соціального  походження, належності  до національної меншини,  майнового стану,  народження або за іншою ознакою.
  2. Ніхто не  може  бути  дискримінований  будь-яким  органом державної  влади  за будь-якою  ознакою,  наприклад  за тими,  які  зазначено в пункті 1.

Огляд лютого

Огляд січня